არმაზის ბილინგვა

ციფრული გამოცემა EpiDoc სტანდარტის მიხედვით

არმაზისხევის გათხრები, 1941