არმაზის ბილინგვა

ციფრული გამოცემა EpiDoc სტანდარტის მიხედვით

ბიბლიოგრაფია

  • გიორგი წერეთელი, არმაზის ბილინგვა, ენიმკის მოამბე, XIII, 1942, გვ. 34-42.


  • თინათინ ყაუხჩიშვილი, საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი, კლასიკური ფილოლოგიის,ბიზანტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, 2009, გვ. 255-256.